Cập nhật cookie từ máy chủ bằng javascript

javascript

(HotaVN) #1

Tôi đang làm một cái tiện ích mà trong đó tôi dùng XMLHttpRequest để gửi yêu cầu đến máy chủ, sau khi gửi yêu cầu đến máy chủ, thì máy chủ sẽ sửa cookie và làm thế nào để dùng javascript để cập nhật thay đổi cookie mà không phải reload trang (máy chủ không phải của tôi)

Tìm ra rồi, Nó tự cập nhật :smiley:. Câu hỏi khác là làm sao để xóa bài :V


(Nguyễn Đình Anh) #2

Nếu sever không phải của bạn thì làm sao bạn điều khiển sever để sửa cookie được, trừ khi sever tự sửa khi bạn resquest lên?? Hơn nữa thì cookie được lưu theo domain nên tiện ích của bạn cũng không thể get cookie dc nên chỉ có thể tùy thuộc vào sever đó thôi.


(HK boy) #3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?