Cần tuyển Coder, Dev, Freelancer PHP Laravel

Cần tuyển Coder, Dev, Freelancer Laravel làm việc độc lập (theo module) hoặc team (theo dự án). Một nguồn thu nhập thứ hai lý tưởng cho IT.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Zalo 0565.248009.

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?