Cần tìm người dạy lập trình Game


(Trần Quốc Thi) #1

Tình hình là mình vừa cho thú cưng đi spa ở Zoi’s Pet để chăm sóc nhan sắc. Nhưng mình có ý tưởng viết game chăm sóc thú cưng hoành tráng hơn các game hiện tại. Bạn nào có khả năng thì để lại thông tin ở cmt mình sẽ liên lac nhé


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?