Cần tìm DevOps ($800 - $1200) và System Engineer ($700 - $1000) ở HCM

Hello,
Mình cần tìm DevOps ($800 - $1200) và System Engineer ($700 - $1000)

 • Làm việc ở Quận 1 (Sài Gòn)
 • Làm full-time luôn, môi trường Linux/Unix

#1. DevOps Dev

 • Lầy, gì cũng chơi (Ansible, Chef, Salt, Puppet; Graphite, Nagios, Cacti, Prometheus…)
 • Giỏi 1 ngôn ngữ hay script nào đó để làm việc C/C++, Java, Python)
 • Có exp làm public cloud như AWS, Azure
 • JD cụ thể: http://jobseekers.vn/job/392-devops-engineer/

#2. System Engineer

 • Biết về ảo hóa như KVM/QEMU, XenServer, Hyper-V, VMware ESXi
 • và các hệ thống lưu trữ CEPH, NFS …
 • Có exp xài public cloud như AWS, Azure
 • Biết căn bản về VPN/Firewall, database, …
 • JD chi tiết: https://jobseekers.vn/job/391-system-engineer/

Mời các anh chị gửi CV về
[email protected]

Rất cảm ơn!
khuyen

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?