Cần tìm dev auto mobile game

Mình cần tìm 1 dev có thể code 1 phần mềm auto làm nhiệm vụ daily trong game ví dụ như xem quảng cáo… Có trả công. Hoặc có pro nào chỉ dạy để code 1 phần mềm như vậy mình có thể học tài liệu nào để code được

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?