Cần người dạy kèm SQL qua teamview

sql

(Thịnh Nguyễn) #1

Mình có cái đề thi pv SQL, và muốn một bạn kèm mình để giải đề này, trình độ trung cấp thôi. Giá cả thương lượng, facebook mình (fb ảo): https://www.facebook.com/Hungalucard


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?