Căn lề các thẻ input sao cho thẳng hàng

Ai giúp em chỉnh mấy cái input sao cho thẳng hàng với ạ

Đơn giản nhất: <table>.

3 Likes

Phức tạp hơn: Bootstrap.
Phức tạp nhất: Tự làm A-Z :penguin:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?