Cần kiếm thầy dạy lập trình

Xin loi admin, em ko biet la post o day co dung khong, nhung em dang hoc lap trinh va dang can kiem nguoi day kem.

Chuong trinh cua e se hoc la C++, SQL, Analysis with R, Machine Learning, neu ai ranh ve nhung ngon ngu nay ma co the day kem, vui long lien lac de trao doi voi to nha. cu goi ben cho gmail den dia chi eagle8828. Xin cam on nhieu

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?