Cần hướng dẫn tạo ràng buộc check - HQTCSDL

Mình có câu này đang gặp khó khăn khi giải quyết, mong các bạn hay anh chị hướng dẫn mình với.
Mình chạy câu 4 nó bị lỗi như hình


Mình cảm ơn ạ!

Câu báo lỗi rõ quá rồi còn gì ?

1 Like

Nếu bạn get bằng subqueries xong lại compare thì có thể lấy 1 so sánh với nhiều record trong 1table có thể gây ra lỗi.

@eragontuan Cái này là Database engine không hổ trợ sub-query trong CHECK constraint. Hoàn toàn khác với việc câu sub-query trả về zero hay multiple rows.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?