Cần học lập trình ở đức hòa long an


(Nguyen Nam) #1

Như tiêu đề trên, Mình hiện tại đạng ở Tân Đức, Đức Hòa, Long An, cần tìm trung tâm, cơ sở, hay cá nhân nào nhận dạy kèm hay đào tạo về lập trình HTML CSS JS hoặc C# bất cứ ngôn ngữ nào đều được. Học phí thỏa thuận. 0795942961. Liên hệ mình sđt trên


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?