Cần giúp sửa lỗi khi cài SQL Server 2022

Screenshot 2023-09-06 181050

Bạn thử gỡ sạch ra rồi cài lại xem. Hoặc bạn xem và làm theo trong hướng dẫn này nhé: https://www.youtube.com/watch?v=92TXtWJEvHc

Mở cái log file xem nó báo lổi gì!

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?