Cần giúp đỡ thuật giải đệ quy của bài số đảo ngược

Mình biết lõm bõm thôi, nhờ HK boy sửa code giúp!

Chào người bạn có cùng avatar

function reverseString(str) {
 if (str === "") // This is the terminal case that will end the recursion
  return "";
 else
  return reverseString(str.substr(1)) + str.charAt(0);
}
reverseString("hello");

code JS nhé.

Code này đảo chuỗi ký tự, không phải đảo số bạn ạ. nó khó là 1000 đảo số =1!

2 Likes
#include <stdio.h>
#include<math.h>
int Daoso(int n) {
  if (n < 10) {
    return n;
  }
  return (n % 10) * pow(10, (int)log10(n)) + Daoso(n / 10);
}
int main() {
  int n = 1020;
  printf("n="); scanf("%d",&n);
  printf("%d", Daoso(n));
  return 0;
}
1 Like
#include<stdio.h>

int dequy(int a, int result) {
	if( a == 0) {
		return result;
	}else {
		result = result * 10 + a % 10;
		a = a / 10;
		return dequy(a, result);
	}	
}	

int main() {
	int a;
	int result = 0;
	printf("type your number: ");
	scanf("%d", &a);
	printf(" your reverse number: %d", dequy(a, result));
}
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?