Cần giúp đỡ thuật giải đệ quy của bài số đảo ngược

Bỏ biến static đi bạn. Bạn đưa ra công thức truy hồi xem nào.

1 Like

Mình biết lõm bõm thôi, nhờ HK boy sửa code giúp!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?