Cần giúp đỡ khi call api lỗi: Service Unavailable

$header = [
    "Content-Type: application/json",
    "Accept: application/json",
];

$urlPath = $postData['url_direction'];
$curl=curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $urlPath);
curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
$res= curl_exec($curl);

Khi mình thực hiện call api thì call rất lâu mà luôn trả về 503 Service Unavailable, Có ai biết nguyên nhân tại sau không ạ?

503 Service Unavailable . The server is currently unable to handle the request due to a temporary overloading or maintenance of the server. The implication is that this is a temporary condition which will be alleviated after some delay.

Nếu bạn có quyền access vô server thì kiểm tra cái server nó đang bị cái gì (lỗi, đang bị overload, bị ddos…)
Còn nếu bạn chỉ là client thôi thì chịu khó chờ, hoặc liên hệ người quản trị server để hỏi

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?