Cần giải thích vòng lặp này

giải thích vòng lặp này giùm em đc ko ạ

 else if (iNum>100)
  {
    for (i=iNum;i<2147483647;i++)
    {
      count=0;
      for (num=2;num<=iNum;num++)
      {
        if (i%num==0)
        {
          count++;
          break;
        }
      }
      if (count==0)
      {
        bodem++;
        printf ("%d,",i);
      }
      if (bodem==10)
      {
        break;
      }
    }
  }
	return 0;
}

Bạn đưa câu hỏi cụ thể hơn mọi người mới giúp được.

2 Likes

Bạn biết nguyên tố cùng nhau là gì không?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?