Cần giải thích giúp đoạn code sử dụng StringTokenizer

Mọi người giải thích cho em đoạn code này với ạ

StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(content,"<>.,/?':;[]{}|[email protected]#$%^&*~()~\\\" ",false);
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package counter;
/**
 *
 * @author Zinh
 */
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;
import java.util.StringTokenizer;
public class Counter {
  private Map<Character, Integer> charCounter = new HashMap<Character, Integer>();
  private Map<String, Integer> wordCounter = new HashMap<String, Integer>();
  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter your content: ");
    String content = scanner.nextLine();
    
    Counter counter = new Counter();
    counter.analyze(content);
    counter.display();
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(wordCounter);
    System.out.println(charCounter);
  }
  
  public void analyze(String content) {
    for (char ch : content.toCharArray()) {
      if (Character.isSpaceChar(ch)) continue;
      if (!Character.isLetter(ch)) continue;
      if (!charCounter.containsKey(ch)) {
        charCounter.put(ch, 1);
      } else {
        charCounter.put(ch, ((int) charCounter.get(ch)) + 1);
      }
    }
    StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(content,"<>.,/?':;[]{}|[email protected]#$%^&*~()~\\\" ",false);
    while (tokenizer.hasMoreTokens()) {
      String token = tokenizer.nextToken();
      if (!wordCounter.containsKey(token)) {
        wordCounter.put(token, 1);
      } else {
        wordCounter.put(token, ((int) wordCounter.get(token)) + 1);
      }
    }
  }
}

Cách tốt nhất để hiểu là đọc tài liệu.
Theo như tài liệu ở trang chính thức của Oracle:
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/StringTokenizer.html#StringTokenizer(java.lang.String,%20java.lang.String,%20boolean)

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?