Căn chỉnh khoảng cách giữa các phần tử trong HTML, CSS

Hi there ! mình tạo 6 cái block con nằm trong 1 block cha như trong ảnh, không biết có thuộc tính CSS nào cho class cha để các block con tự động căn chỉnh khoảng cách mà mình không cần dùng margin và padding cho mỗi block con không ạ ? nếu dùng margin cho class con thì phải dùng đến 6 lần cho 6 khối @@
cảm ơn

Flexbox nha
https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss3_flexbox_flex-wrap_wrap

3 Likes

css grid layput
css display grid

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?