Cần 1 bạn chuyên về web backend

như trên tiêu đề một vài bạn làm cho mình vài dự án ai nhận làm thì liên hệ telegram @trandinhkhoa1

vẫn chưa có ai làm
cần thêm một bạn chuyên về C java nữa

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?