Cài Visual Studio bị lỗi không thể tải tập tin kiểm tra lại internet


sao e tải mà thanh dow nó cứ chạy ạ nó chạy xong r chạy lại cái thanh trên hoài lun xong nó chạy ra cái bản ko thể tải tập tin kiểm tra lại internet là sao ạ giúp e vs

2 posts were merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?