Cài sql server trên win ở mac

hiện mình cài sql nhưng bị lỗi không đăng nhập được tài khoản. Mình cần kết nối sql với visual studio để học mvc

Bạn không nói rõ SQL là gì nên tôi giả sử là bạn đang nói đến MS SQL Server. Nếu chỉ để học MVC thì bạn có thể xem xét sử dụng SQLite, không cần phải sử dụng SQL Server cho phức tạp (sử dụng SQLite rất đơn giản). Nếu bạn không trực tiếp viết SQL Query thì mã bạn viết ra không khác nhau khi sử dụng MS SQL Server và SQLite (nếu bạn sử dụng T-SQL thì lại là chuyện khác). Khi deploy, bạn có thể chuyển sang SQL Server rất dễ dàng bằng cách thay đổi connection string cho phù hợp.

Theo kinh nghiệm của tôi thì nếu muốn có trải nghiệm tốt nhất với .NET và SQL Server, bạn nên dùng MS Windows. Mac OS và Linux đều có ưu điểm của nó, nhưng việc cài đặt và sử dụng các công cụ phát triển của Microsoft trên các hệ điều hành này không bao giờ so được với MS Windows dù Microsoft đã có những bước tiến đáng kể để hỗ trợ multi-platform.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?