Cài MySQL trên google cloud platform

Mình đã đọc solutions cài MySQL trên google cloud nhưng ko hiểu lắm, mọi người ai đã từng dùng chỉ giúp mình cách cài với, ai biết thêm thông tin về phí sử dụng thì chỉ giúp mình luôn.

1 Like

Giá cả, thông tin và hướng dẫn cài đặt trên này cả.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?