Cài giúp sql với visual studio

Vì môn trên trường yêu cầu cài 2 phần mềm này, nhưng e cài mãi mà nó cứ bị lỗi này lỗi kia mà lại đang cần gấp, ai có thể giúp e không, sẽ có trả phí ạ

1 Like

Tớ hỏi giúp các bạn quan tâm thôi, cơ mà phí bao nhiêu à cậu? :smiley:

6 Likes

Bạn bị lỗi gì vậy bạn. Gặp lỗi gì thì phải nói cho người ta biết mà còn khắc phục chứ.

5 Likes

Mình gặp lỗi r cũng đi hỏi rồi lại lỗi, nản quá nên phải nhờ giúp thôi không thì biết đến bao giờ mới làm cài được mà làm bài tập :3

Phí tuỳ các bạn :wink:

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?