Cài đặt codeigniter cho phép CORS

php
codeigniter

(Thuc Nguyen Tan) #1

Trong controller mình cài thế này :slight_smile:


class Angular5 extends MY_Controller {
	function __construct()
	{
		header('Access-Control-Allow-Origin: *');
		header("Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS, PUT, DELETE");
		header("Access-Control-Allow-Headers:origin, x-requested-with, content-type");

		parent::__construct();
	}


Từ localhost:4200 tui có thể gọi các ajax từ:
http://localhost/ci_tool/xyz

Không biết nó có kết nối được với khác domain không? ví dụ https://aaa/xyz


(kiencon) #2

frontend ko thể gọi ajax đến trang khác, mà phải thông qua server làm trung gian!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?