Cài CI/CD với github action cho nextjs và reactjs

Chào anh chị,

Em có 2 project là nextjs và reactjs lưu trữ trên github và một VPS đang cài docker và có nginx.

Mỗi khi muốn deploy em phải build project rồi SSH vào máy linux, copy code từ local sang remote server.

Nên bây giờ em muốn mỗi khi push code lên git thì trên server tự pull code về và tự chạy npm run build (giống như các dịch vụ PaaS, serverless của vercel, heroku, deno, …)

Mong được hướng dẫn. Em cảm ơn.

trên github, bạn sử dụng webhook để nhận event về repo, từ event, bạn tự dùng service nào đó nhận webhook của github và deploy
bạn có thể dùng jenkins/trigger build (http), tuy nhiên lại phải cài jenkins, khá tốn tài nguyên

một cái nữa là bạn viết sẵn script trên vps save lại thành file, chạy các lệnh pull/build/…
ở máy bạn chỉ cần ssh chạy file đó là được

ssh [email protected] ‘sh /path/to/deploy.sh’

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?