Cách tương tác với Dom trong Angular 6

Mấy bác ơi em đang làm game trên Angular 6
Cho em hỏi có cách nào get được Dom Element(element canvas) ở trong file component.ts không ạ.
Em cảm ơn.

code đoạn khai báo biết get element đây ạ:

 export class AppComponent {
  winner: number;
  paddleMoveSpeed: any;
  paddlesSpeedRange: any;
  players = [prompt('Type the name of player 1:', 'Player 1').toLocaleUpperCase(),
     prompt('Type the name of player 2', 'Player 2').toLocaleUpperCase()
   ];
  colors = ['#364f4c',
     '#59fdf4',
     '#3f9d74',
     '#69877d',
     '#de8925',
     '#e4b069',
     '#40d4bb',
     '#bebbda',
     '#ea0a57',
     '#6859c3'
   ];

  fps = 60; // Max FPS (frames per second)
  particlesCount = 20; // Number of sparks when ball strikes the paddle
  flag = 0; // Flag variable which is changed on collision
  particlePos = {
   x: 0,
   y: 0
  }; // Object to contain the position of collision
  multiplier = 1; // Varialbe to control the direction of sparks
  startBtn = new StartBtn(); // Start button object
  restartBtn = new RestartBtn(); // Restart button object
  over = 0; // flag varialbe, cahnged when the game is over
  init; // variable to initialize animation
  paddleHit;
  mouse = {
   x: 0,
   y: 0
  }; // Mouse object to store it's current position
  particles = []; // Array containing particles

  canvas = <HTMLCanvasElement> document.getElementById('canvas');
  ctx = this.canvas.getContext('2d');

  
  points = 0;
  // Initialise the collision sound
  collision = <HTMLAudioElement> document.getElementById('collide');
  paddles: Paddle[];
  playerScores = [0, 0];
  ball = new Ball(); // Ball object

Vui lòng post nguyên code dính lỗi của bạn vào đây! Screenshot như này thì không ai thèm giúp bạn đâu! Thanks

4 Likes

em update rồi ạ. Bác vào xem thử giúp em với

1 Like

chỗ này chạy ra null nên bị lỗi

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?