Cách sử dụng Semaphore


(Nguyen yen) #1

E có một vấn đề như vậy. Viết chương trình với việc tổ chức ưu tiên bằng cách sử dụng semaphores( có thể 1 hoặc hai semaphore) cho hai quá trình tương tác thông qua pipe. Các anh chị có thể giúp e viết sơ đồ thực hiện với ạ.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?