Cách nhập xuất file Sinh Viên có nhiều sinh viên?

Như tiêu đề em đã đề cập, đầu tiên em viết code đọc được file nhập được 1 sinh viên, sau đó em dùng vòng lặp for để đọc toàn bộ sinh viên nhưng nó lặp lại chỉ đọc được 1 Sinh viên đầu tiên.
Đây là code

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
FILE *f;
typedef struct MH{
	char maMH[15];
	char tenMH[50];
	int soTC;
	float diem;
};
typedef struct SV
{
	char MSSV[15];
	char hoten[50];
	int tuoi;
	int somonhoc;
	MH m[100];
};
void docfile(char *filename, SV &a);
void inSV(SV a);
void XuatThongTinHM(SV a);

void docfile(char *filename, SV &a)
{
	char temp[100];
	
	f = fopen(filename, "rt");
	fgets(temp, 2, f);
	fgets(temp, 10, f);
	fgets(a.MSSV, 15, f);
	a.MSSV[strlen(a.MSSV) - 1] = 0;
	fgets(a.hoten, 50, f);
	a.hoten[strlen(a.hoten) - 1] = 0;
	fscanf(f, "%d", &a.tuoi);
	fscanf(f, "%d", &a.somonhoc);
	for (int i = 0; i < a.somonhoc; i++)
	{
		fgets(temp, 2, f);
		fgets(a.m[i].maMH, 10, f);
		a.m[i].maMH[strlen(a.m[i].maMH) - 1] = 0;
		fgets(a.m[i].tenMH, 50, f);
		a.m[i].tenMH[strlen(a.m[i].tenMH) - 1] = 0;
		fscanf(f, "%d", &a.m[i].soTC);
		fscanf(f, "%f", &a.m[i].diem);
		
	}
	fclose(f);
}
void inSV(SV a)
{
	cout << a.MSSV << endl;
	cout << a.hoten << endl;
	cout << a.tuoi << endl;
	cout << a.somonhoc << endl;
	for (int i = 0; i < a.somonhoc; i++)
	{
		
		cout << a.m[i].maMH << endl;
		cout << a.m[i].tenMH << endl;
		cout << a.m[i].soTC << endl;
		cout << a.m[i].diem << endl;
		
	}
}

int main()
{
	f = fopen("C:/INMANGSINHVIEN.TXT", "rt");
	int n;
	fscanf(f, "%d", &n);

	SV *a = new SV[n];
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		docfile("C:/INMANGSINHVIEN.TXT", a[i]);
	}
	fclose(f);
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		inSV (a[i]);
	}
	delete[] a;
	getch();
}

Còn đây là file TXT

3
10910015
Tran Van Tu
22
3
INPR123
Nhap mon Lap trinh
4
3.5
PRTE234
Ky thua Lap trinh
4
8.0
PRTE345
Cau truc may tinh
4
2.8
10910021
Nguyen Tu Huan
22
2
1011010
Toan cao cap A1
4
4.5
1011011
Toan cao cap A2
4
5.0
10910013
Tran Ngoc Trung
22
3
112233
Cau truc du lieu
4
6.5
445566
Tin hoc dai cuong
4
5.5
778899
Toan roi rac
4
7.5

Mọi người có thể đọc chỉ ra giúp em lỗi khi sử dụng vòng lặp ? Em mới học nên còn nhiều kiến thức chưa năm chắc được.

Code của em sai ở rất nhiều chỗ, nên anh thây tốt nhất là sửa lại toàn bộ. Ở đây anh có sử dụng một hàm readline anh viết hướng dẫn ở đây

Cách này có thể là không hay lắm, nhưng nó đảm bảo đọc được dữ liệu.

#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <cstring>

using namespace std;

struct MH
{
  char maMH[15];
  char tenMH[50];
  int soTC;
  float diem;
};

struct SV
{
  char MSSV[15];
  char hoten[50];
  int tuoi;
  int somonhoc;
  MH m[100];
};

int eof_or_line_break(char c) // Kiểm tra xuống hàng hoặc EOF
{
  return (c == '\n' || c == EOF);
}

// cho phép nhập vào max_len để đề phòng lỗi khi dòng quá dài, vượt qua kích thước chuỗi
int readline(char * line, int max_len, FILE *fp)
{
  char c;
  int i = 0;
  // nếu không phải eof_or_line_break hoặc quá dài
  while( !eof_or_line_break(c = fgetc(fp)) && i < max_len - 1)
    line[i++] = c;
  line[i] = 0; // kết thúc chuỗi

  if (i == max_len - 1) // neu line dai hon max_len
    while( (c = fgetc(fp)) != '\n') // bo het doan phia sau
      ;

  return i; // số byte đã đọc, không tính kết thúc chuỗi
}

void docsinhvien(FILE * f, SV &sv);
void inSV(SV sv);
void XuatThongTinHM(SV sv);

#define MAX_LEN 10

int main()
{
  const char * filename = "INMANGSINHVIEN.TXT";
  FILE * f = fopen(filename, "rt");
  if (!f)
  {
    cout << "Khong tim thay file " << filename << endl;
    exit(1);
  }

  int numSV;
  char line[MAX_LEN];
  readline(line, MAX_LEN, f);
  numSV = atoi(line);

  SV *mang = new SV[numSV];
  if (!mang)
  {
    cout << "Khong du vung nho khoi tao mang Sinh Vien" << endl;
    exit(1);
  }

  for (int i = 0; i < numSV; i++)
  {
    docsinhvien(f, mang[i]);
  }
  fclose(f);

  for (int i = 0; i < numSV; i++)
  {
    inSV (mang[i]);
  }
  delete[] mang;

  getchar();
}

void docsinhvien(FILE *f, SV &a)
{
  readline(a.MSSV, 15, f);
  readline(a.hoten, 50, f);

  char line[MAX_LEN];
  readline(line, MAX_LEN, f);
  a.tuoi = atoi(line);

  readline(line, MAX_LEN, f);
  a.somonhoc = atoi(line);

  for (int i = 0; i < a.somonhoc; i++)
  {
    readline(a.m[i].maMH, 10, f);
    readline(a.m[i].tenMH, 50, f);

    readline(line, MAX_LEN, f);
    a.m[i].soTC = atoi(line);

    readline(line, MAX_LEN, f);
    a.m[i].diem = atoi(line);
  }
}
void inSV(SV a)
{
  cout << a.MSSV << endl;
  cout << a.hoten << endl;
  cout << a.tuoi << endl;
  cout << a.somonhoc << endl;
  for (int i = 0; i < a.somonhoc; i++)
  {
    cout << a.m[i].maMH << endl;
    cout << a.m[i].tenMH << endl;
    cout << a.m[i].soTC << endl;
    cout << a.m[i].diem << endl;
  }
}
1 Like

em sẽ đọc lại code và nghiên cứu thêm, cảm ơn anh

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?