Cách nhận dữ liệu buffer bằng express với multer

send.js

var buffer = await new Promise( (rs,rj) =>{
   request({
     url : 'domain.com/img.jpeg',
     method : 'get',
     encoding: null
   },function(error, response, body){
      rs(body)         
   })
})


request({
  method : 'POST',
  url : 'http://localhost:5050/upload', // 
  port : 443,
  headers: {
      'Content-type': 'multipart/form-data' 
  },
  formData : {
     file_name : 'name.jpg',
     file : buffer
  }
})

EXPRESS.js

const express = require("express")
const app = express()
const multer = require('multer')
const upload = multer()
const fs = require('fs')

const imageStorage = multer.memoryStorage()

const imageUpload = multer({
  storage: imageStorage,
  limits: {
    fileSize: 15000000
  }
})

app.post('/upload',imageUpload.single('file'),async function(req, res){
  
	console.log(req.file)
	console.log(req.body)

  res.send(200)
})

const port = 5050

app.listen(port, () => {
  console.log(`Example app listening at http://localhost:${port}`)
})

Mọi người giúp em với ạ express toàn xuất

undefined
[Object: null prototype] { file_name: 'name.jpg' }
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?