Cách lấy subtitle trên Udemy

Xin chào mọi người,

Hiện tại mình đang cần lấy các file subtitle trên trang Udemy để mang về dịch. Hiện tại thì mình đang dùng cách vào tab Network của Chrome Dev để dowload nhưng hơi mất công. Vậy thì có cách nào để dowload bằng code Javascript không mọi người nhỉ??


Mình đã thử viết một đoạn nhỏ, sử dụng $( document ).ajaxSend để bắt sự kiện khi GET file subtitle. Nhưng có vẻ không khả quan, vì khi mình chạy đoạn code đó thì web đã load hết được resource rồi :frowning:

Cảm ơn mọi người nhiều :))))

Nó lấy được rồi có nghĩa là nó cũng tạo các thẻ track bên trong thẻ video đã được tạo ra rồi chứ nhỉ. Truy vấn để lấy chúng là xong mà.

4 Likes

Thay courseID với lectureId, với phần auth của bạn vào là ok

curl 'https://www.udemy.com/api-2.0/users/me/subscribed-courses/1212032/lectures/7155758?fields\[lecture\]=asset,description,download_url,is_free,last_watched_second&fields\[asset\]=asset_type,length,stream_urls,captions,thumbnail_url,thumbnail_sprite,slides,slide_urls,download_urls'\
 -H 'Sec-Fetch-Mode: cors'\
 -H 'X-Udemy-Cache-Release: 85da887cd08c7e894eee82e5790b258b3bd02809'\
 -H 'X-Udemy-Cache-User: 24139808'\
 -H 'Authorization: Bearer sJwmr26rmzypsAVEQSd03iRFqbc3mEnUJZsIzYvG'\
 -H 'X-Udemy-Cache-Language: en'\
 -H 'X-Udemy-Cache-Brand: ::VN:en_US'\
 -H 'X-Requested-With: XMLHttpRequest'\
 -H 'X-Udemy-Cache-Logged-In: 1'\
 -H 'X-Udemy-Cache-Device: None'\
 -H 'X-Udemy-Cache-Version: 1'\
 -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36'\
 -H 'X-Udemy-Authorization: Bearer sJwmr26rmzypsAVEQSd03iRFqbc3mEnUJZsIzYvG'\
 -H 'Accept: application/json, text/plain, */*'\
 -H 'Referer: https://www.udemy.com/python-for-finance-and-trading-algorithms/learn/lecture/7155758?start=15'\
 -H 'X-Udemy-Cache-Price-Country: VN'\
 -H 'X-Udemy-Cache-Marketplace-Country: VN'\
 -H 'X-Udemy-Cache-Campaign-Code: MASTERANYTHING'\
 --compressed

Kết quả:

{
 "_class": "lecture",
 "id": 7155758,
 "description": "",
 "is_free": true,
 "asset": {
  "_class": "asset",
  "id": 9109638,
  "asset_type": "Video",
  "length": 567,
  "captions": [
   {
    "_class": "caption",
    "id": 8551244,
    "title": "id_ID.introduction-to-quantopian.autogenerated.vtt",
    "created": "2019-02-27T14:23:18Z",
    "file_name": "2019-02-27_14-23-18-1fa88b15175d2cb80d082e261ccf9e07.vtt",
    "status": 1,
    "url": "https://c.udemycdn.com/9109638/id_ID/2019-02-27_14-23-18-1fa88b15175d2cb80d082e261ccf9e07.vtt?nva=20190812135001&response-content-disposition=attachment%3B+filename=%22id_idintroduction-to-quantopianautogenerated.vtt%22&token=0a1496e4dd16b64409ef4",
    "source": "auto",
    "locale_id": "id_ID",
    "video_label": "Indonesian [Auto]",
    "asset_id": 9109638
   },
   {
    "_class": "caption",
    "id": 7224804,
    "title": "pl_PL.introduction-to-quantopian.autogenerated.vtt",
    "created": "2018-12-13T15:22:17Z",
    "file_name": "2018-12-13_15-22-17-c590cccc0848d15c65a84ee9f242ab3e.vtt",
    "status": 1,
    "url": "https://c.udemycdn.com/9109638/pl_PL/2018-12-13_15-22-17-c590cccc0848d15c65a84ee9f242ab3e.vtt?nva=20190812135001&response-content-disposition=attachment%3B+filename=%22pl_plintroduction-to-quantopianautogenerated.vtt%22&token=0d65dd10a1bf78b1fedf6",
    "source": "auto",
    "locale_id": "pl_PL",
    "video_label": "Polish [Auto]",
    "asset_id": 9109638
   },
   {
    "_class": "caption",
    "id": 6912385,
    "title": "ro_RO.introduction-to-quantopian.autogenerated.vtt",
    "created": "2018-12-02T09:32:46Z",
    "file_name": "2018-12-02_09-32-46-8eb9de5e1e8265452f54d539606ff46b.vtt",
    "status": 1,
    "url": "https://c.udemycdn.com/9109638/ro_RO/2018-12-02_09-32-46-8eb9de5e1e8265452f54d539606ff46b.vtt?nva=20190812135001&response-content-disposition=attachment%3B+filename=%22ro_rointroduction-to-quantopianautogenerated.vtt%22&token=005a401b3b09aecc4b2cb",
    "source": "auto",
    "locale_id": "ro_RO",
    "video_label": "Romanian [Auto]",
    "asset_id": 9109638
   },
   {
    "_class": "caption",
    "id": 4433184,
    "title": "pt_PT.introduction-to-quantopian.autogenerated.vtt",
    "created": "2018-03-01T17:06:52Z",
    "file_name": "2018-03-01_17-06-52-baf0b59f628a42a9b43d2e671eafa0ba.vtt",
    "status": 1,
    "url": "https://c.udemycdn.com/9109638/pt_BR/2018-03-01_17-06-52-baf0b59f628a42a9b43d2e671eafa0ba.vtt?nva=20190812135001&response-content-disposition=attachment%3B+filename=%22pt_ptintroduction-to-quantopianautogenerated.vtt%22&token=06cc111a305e892907162",
    "source": "auto",
    "locale_id": "pt_BR",
    "video_label": "Portuguese [Auto]",
    "asset_id": 9109638
   },
   {
    "_class": "caption",
    "id": 4416818,
    "title": "it_IT.introduction-to-quantopian.autogenerated.vtt",
    "created": "2018-03-01T16:48:51Z",
    "file_name": "2018-03-01_16-48-51-d14181507d7266d79e99a185c1ccc7bb.vtt",
    "status": 1,
    "url": "https://c.udemycdn.com/9109638/it_IT/2018-03-01_16-48-51-d14181507d7266d79e99a185c1ccc7bb.vtt?nva=20190812135001&response-content-disposition=attachment%3B+filename=%22it_itintroduction-to-quantopianautogenerated.vtt%22&token=071e4f9c6a36cfd8014dd",
    "source": "auto",
    "locale_id": "it_IT",
    "video_label": "Italian [Auto]",
    "asset_id": 9109638
   },
   {
    "_class": "caption",
    "id": 4391738,
    "title": "ja_JP.introduction-to-quantopian.autogenerated.vtt",
    "created": "2018-03-01T16:18:39Z",
    "file_name": "2018-03-01_16-18-39-a99ab6acb8512f291cb2a039074330f8.vtt",
    "status": 1,
    "url": "https://c.udemycdn.com/9109638/ja_JP/2018-03-01_16-18-39-a99ab6acb8512f291cb2a039074330f8.vtt?nva=20190812135001&response-content-disposition=attachment%3B+filename=%22ja_jpintroduction-to-quantopianautogenerated.vtt%22&token=097336840028507b21f91",
    "source": "auto",
    "locale_id": "ja_JP",
    "video_label": "Japanese [Auto]",
    "asset_id": 9109638
   },
   {
    "_class": "caption",
    "id": 4353994,
    "title": "es_ES.introduction-to-quantopian.autogenerated.vtt",
    "created": "2018-02-27T14:12:22Z",
    "file_name": "2018-02-27_14-12-22-041661dbe713a5ebf5bf5b8dfd7cf69f.vtt",
    "status": 1,
    "url": "https://c.udemycdn.com/9109638/es_ES/2018-02-27_14-12-22-041661dbe713a5ebf5bf5b8dfd7cf69f.vtt?nva=20190812135001&response-content-disposition=attachment%3B+filename=%22es_esintroduction-to-quantopianautogenerated.vtt%22&token=083c55846790d2514ed9d",
    "source": "auto",
    "locale_id": "es_ES",
    "video_label": "Spanish [Auto]",
    "asset_id": 9109638
   },
   {
    "_class": "caption",
    "id": 585216,
    "title": "introduction-to-quantopian.autogenerated.vtt",
    "created": "2017-09-08T08:40:15Z",
    "file_name": "2017-09-08_08-40-15-af8b1b7fed65db4ed33aed9862b0997f.vtt",
    "status": 1,
    "url": "https://c.udemycdn.com/9109638/en_US/2017-09-08_08-40-15-af8b1b7fed65db4ed33aed9862b0997f.vtt?nva=20190812135001&response-content-disposition=attachment%3B+filename=%22introduction-to-quantopianautogenerated.vtt%22&token=07d4ef72086ef5c86a75f",
    "source": "auto",
    "locale_id": "en_US",
    "video_label": "English [Auto]",
    "asset_id": 9109638
   }
  ],
  "download_urls": null,
  "slide_urls": [],
  "slides": [],
  "thumbnail_url": "https://a2.udemycdn.com/2017-07-28_01-22-52-ecb506759b88b960d92f8d54f769f2df/thumb-1.jpg?nva=20190812142001&token=0464a5d4e74d1ee433a91",
  "stream_urls": {
   "Video": [
    {
     "type": "video/mp4",
     "label": "720",
     "file": "https://a2.udemycdn.com/2017-07-28_01-22-52-ecb506759b88b960d92f8d54f769f2df/WebHD_720p.mp4?nva=20190812142001&token=0af7eec6d7f113174b0c5"
    },
    {
     "type": "video/mp4",
     "label": "480",
     "file": "https://a.udemycdn.com/2017-07-28_01-22-52-ecb506759b88b960d92f8d54f769f2df/WebHD_480.mp4?nva=20190812142001&token=03e4fc44bf3e1486e4c45"
    },
    {
     "type": "video/mp4",
     "label": "360",
     "file": "https://a2.udemycdn.com/2017-07-28_01-22-52-ecb506759b88b960d92f8d54f769f2df/WebHD.mp4?nva=20190812142001&token=07b01c2b90c77b1afd50d"
    },
    {
     "type": "video/mp4",
     "label": "144",
     "file": "https://a.udemycdn.com/2017-07-28_01-22-52-ecb506759b88b960d92f8d54f769f2df/Web_144.mp4?nva=20190812142001&token=0ceb1bcfa738fc986ac8b"
    },
    {
     "type": "application/x-mpegURL",
     "file": "/assets/9109638/files/1212032/9109638/2017-07-28_01-22-52-ecb506759b88b960d92f8d54f769f2df/aa005f510334fe7cff265ec134acac3420b0.m3u8",
     "label": "Auto"
    }
   ]
  },
  "thumbnail_sprite": {
   "vtt_url": "https://a2.udemycdn.com/2017-07-28_01-22-52-ecb506759b88b960d92f8d54f769f2df/thumb-sprites.vtt?nva=20190812142001&token=016033c2155d71cbc4e49",
   "img_url": "https://a2.udemycdn.com/2017-07-28_01-22-52-ecb506759b88b960d92f8d54f769f2df/thumb-sprites.jpg?nva=20190812142001&token=0a2f778c8c40f9b3324e1"
  }
 },
 "last_watched_second": null,
 "download_url": ""
}

8 Likes

Cảm ơn bạn :)) Mình làm được rồi :)))

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?