Cách dùng chung form Add và Update trong Spring Boot + Thymeleaf

Mình thấy 2 form add và update đều giống nhau mà dùng chung 1 API . vậy có cách mình chỉ cần dùng chung 1 form mà vừa add vừa update dc ko mn?

thì code là do bạn viết thôi, if/else thôi chứ có gì đâu mà không được

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?