Cách đưa dữ liệu datetime lên windowsform c#

Anh em nào biết cách lấy dữ liệu kiểu date time từ SQL server về c# không ? Ví dụ lấy dữ liệu date time trong SQL về datetimepicker trong c#. Không phải lấy theo kiểu string ae nhé.

Linq nhé cho đơn giản.

Mình sẽ tạo class tương hợp với cấu trúc và kiểu dữ liệu của bảng.
Sau đó dùng linq get dữ liệu về. Nó sẽ tự chuyển đổi dữ liệu và thời gian trên db sẽ được chuyển sang dạng datetime. Đến đây thì gán thẳng vào datetimepicker được rồi.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?