Các control bị che mờ

Em mới làm quen với xaml của wpf , sau khi học và thử code , chương trình của em mặc dù bình thường nhưng khi chạy giao diện lại bị che mờ mất một số đoạn, cụ thể hình ảnh là như thế này :


Dưới đây là code của em :

<Grid >
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="200"/>
  </Grid.RowDefinitions>
  <TextBox Grid.Row="0"
       Width="400"
       Height="140" 
       Margin="198,10,194,51"
       Name="txtBinding">
  </TextBox>
  <TextBlock Grid.Row="0"
        TextWrapping="Wrap"
        FontSize="20"
        Width="600"
        Height="20"
        VerticalAlignment="Bottom"
        HorizontalAlignment="Center"
        Text="{Binding Path=Text, ElementName=txtBinding}"/>
</Grid>

Mong mọi người có thể giúp đỡ em !

tăng Height của TextBlock thử đi bạn

3 Likes

Đúng r , khi em thử xem các Element thì thấy cái khung của nó che lại , nên chỉ cần thay đổi kích thước để cho những control không đè lên nhau là được ! Cảm ơn anh nhiều !!

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?