C# Export thành Hyperlink excel nhưng không format style màu xanh có gạch dưới

//valueText = "=HYPERLINK("http://google.com", "Click Here")"
private static void InputTextToCell(string valueText, Row rowExcel)
{
	//  Add a new Excel Cell to our Row             
	Cell cell = new Cell() { DataType = CellValues.String };
			
	CellFormula cellFormula = new CellFormula();
	cellFormula.Text = valueText;
	cell.Append(cellFormula);

	rowExcel.Append(cell);
}

Do là mình đang hỗ trợ update lại cái đã có nên phải dựa theo code này mà fix. Tình hình là mình chuyển text dạng =HYPERLINK("http://google.com", "Click Here") thành HYPERLINK trong file excel ngon lành nhưng mà đã thử nhiều cách nhưng không thể chỉnh format cho nó thành link màu xanh có gạch dưới. <= giống v nè. Có anh/chị/bạn nào đã gặp qua lỗi này không giúp mình với!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?