Build project trong netbean bị lỗi

Mình đang học java spring boot sau khi tạo project buid bị lỗi như này thì làm sao ạ?

Cannot run program "cmd" (in directory "E:\duan\duan"): Malformed argument has embedded quote: "C:\Program Files\NetBeans 8.2\java\maven\bin\mvn.bat" -Dmaven.ext.class.path="C:\Program Files\NetBeans 8.2\java\maven-nblib\netbeans-eventspy.jar" install

Cảm ơn.

cũng thắc mắc như vậy

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?