BT biến đổi xâu c++


mọi người cho e hỏi bài này với ạ, ý tưởng của em là sẽ check từng kí tự của xâu B xem có xuất hiện theo đúng thứ tự trong xâu A không, sẽ check những phần tử còn lại trong xâu A xem có là chữ in thường hết không, nếu thỏa mãn cả 2 thì sẽ biến đổi được nhưng submit thì lại sai nên chắc logic của e đã sai, đây là code của em ạ
bien doi xau text code | WTOOLS

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
  int Q;
  cin>>Q;
  while (Q){
  string a;
  string b;
  cin>>a;
  cin>>b;
  int tmpIndex=-1;
  int cnt=0;
  for (int i=0;i<b.length();i++){
    for (int j=0;j<a.length();j++){
      if (b[i]==a[j]||b[i]==a[j]-32){
        if (j>tmpIndex){
        cout<<a[j]<<" ";
        a[j]='0';
        cnt++;
        tmpIndex=j;
        break;
        }
        
      }
    }
  }
  int cnt1=0;
  if (cnt==b.length()){
    for (int i=0;i<a.length();i++){
      if (a[i]!='0'&&a[i]>='a'&&a[i]<='z'){
        cnt1++;
      }
    }
    if (cnt1==a.length()-b.length()){
      cout<<"YES"<<endl;
    }
    else cout<<"NO"<<endl;
  }
  else cout<<"NO"<<endl;
  Q--;
  }
  return 0;
}

Đọc sơ qua thì có vẻ như code của bạn sẽ bị sai với input:

1
abcAbc
AB
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?