Biểu diễn nhị phân theo chuẩn IEEE 754/85 của số thực dấu chấm động X

Biểu diễn nhị phân theo chuẩn IEEE 754/85 của số thực dấu chấm động X, biết giá trị thập phân của X là
(30.375).
có anh chị nào biết làm không ạ, có thể giải cách làm ra cho em với được không ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ.

Đề cho bao nhiêu bit vậy bạn?

Nếu là float

Nếu là double

Bạn chịu khó tự đọc lại lý thuyết, DNH không khuyến khích hỏi bài mà không suy nghĩ gì cả nhé.

2 Likes

This topic was automatically closed after 23 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?