Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long - Diễn biến và ứng phó


(vũ xuân quân) #1

Không liên quan đến công nghệ thông tin lắm.
Nhưng việc thích ứng với biến đổi khí hậu là một vấn đề lớn và liên quan đến việc sống còn của đồng bằng sông cửu long.
Có thể ứng dụng công nghệ mới vào những việc thích ứng biến đổi khí hậu.
Phim tài liệu gồm 10 tập.

Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long - Diễn biến và ứng phó - Tập 1

Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long - Diễn biến và ứng phó - Tập 2

Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long - Diễn biến và ứng phó - Tập 3

Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long - Diễn biến và ứng phó - Tập 4

Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long - Diễn biến và ứng phó - Tập 5

Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long - Diễn biến và ứng phó - Tập 6

Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long - Diễn biến và ứng phó - Tập 7

Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long - diễn biến và ứng phó - Tập 8

Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long - Diễn biến và ứng phó - Tập 9

Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long - Diễn biến và ứng phó - Tập 10


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?