Bây giờ còn tạo được tài khoản Pluralsight thông qua Visual Studio Dev Essentials không?

Mình thỉnh thoảng tham gia các khoá học trên Pluralsight bằng cách tạo tài khoản free thông qua Visual Studio Dev Essentials.
Nhưng gần đây trong phần benefit của Visual Studio Dev Essentials không thấy có Pluralsight nữa.
Có bạn nào gặp trường hợp như mình không?
Mất một nguồn tài liệu quý rồi :frowning:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?