Bài toán mê cung

Huhu mn ơi giúp em với em đang làm bài toán mê cung mà đọc code mãi ko hiểu ạ mn chỉ giúp em ý tướng của nó vs code đây ạ

/*
 * Filename:  ex07_25.c
 * Author:   Andrew Laing
 * Email:    [email protected]
 * Date:    04/06/2017.
 * Description: Maze Traversal - Using the right hand against wall method
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>  // used for the clock methods
#define PAUSE system("pause")
#define CLEAR system("cls")
#define MAX 12

void wait( void );
int canMoveForwards(const char [][MAX], int, int, int );
void mazeTraverse(const char [][MAX], int, int, int );
void printMaze(const char [][MAX], int, int );

const char maze[MAX][MAX] =
{
  {'#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#'},
  {'#',' ',' ',' ','#',' ',' ',' ',' ',' ',' ','#'},
  {' ',' ','#',' ','#',' ','#','#','#','#',' ','#'},
  {'#','#','#',' ','#',' ',' ',' ',' ','#',' ','#'},
  {'#',' ',' ',' ',' ','#','#','#',' ','#',' ',' '},
  {'#','#','#','#',' ','#',' ','#',' ','#',' ','#'},
  {'#',' ',' ','#',' ','#',' ','#',' ','#',' ','#'},
  {'#','#',' ','#',' ','#',' ','#',' ','#',' ','#'},
  {'#',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ',' ','#',' ','#'},
  {'#','#','#','#','#','#',' ','#','#','#',' ','#'},
  {'#',' ',' ',' ',' ',' ',' ','#',' ',' ',' ','#'},
  {'#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#'}
};


enum DIRECTIONS {
  SOUTH, EAST, NORTH, WEST
};


const int STARTROW = 2;
const int STARTCOL = 0;
const int STARTFACING = 1;
const int ENDROW = 4;
const int ENDCOL = 11;


int main()
{
  CLEAR;
  mazeTraverse(maze, STARTROW, STARTCOL, STARTFACING);
  return 0;
}

void wait()
{
  clock_t start;
  int pauseLength = 300;
  
  start = clock();
  while( clock() < start + pauseLength )
      ; // pause for pauseLength
}
int canMoveForwards(const char maze[][MAX], int xRow, int xCol, int facing)
{
  if( facing==SOUTH && xRow<MAX-1 )
    return maze[xRow+1][xCol]==' ';
  else if( facing==EAST && xCol<MAX-1 )
    return maze[xRow][xCol+1]==' ';
  else if( facing==NORTH && xRow>0 )
    return maze[xRow-1][xCol]==' ';
  else if( facing==WEST && xCol>0 )
    return maze[xRow][xCol-1]==' ';
  return 0;
}void mazeTraverse(const char maze[][MAX], int xRow, int xCol, int facing)
{
  int i;
  int canMove=0;
  
  printMaze(maze, xRow, xCol);
  
  if( xRow==ENDROW && xCol==ENDCOL ) {
    printf("\n---- MAZE SOLVED :) ----\n");
    return;
  }
  else if( xRow==STARTROW && xCol==STARTCOL && facing!=STARTFACING) {
    printf("\n---- CANNOT SOLVE MAZE :( ----\n");
    return;
  }
  
  wait();
  /* Face to the right and see if it is possible to
   * move in that direction, because following right wall*/
  facing = (facing+3)%4;
  
  if(canMoveForwards(maze, xRow, xCol, facing) == 0 )
  {
    facing = (facing+1)%4;
    for(i=0; i<4; i++) 
    {
      if(canMoveForwards(maze, xRow, xCol, facing) == 1 )
      {
        canMove = 1;
        break;
      }
      else
        facing = (facing+1)%4;
    }
  }
  else 
    canMove = 1;
    
  if(canMove==0)
    printf("\nNo more moves available!\n");
  else if( facing == SOUTH )
    mazeTraverse( maze, xRow+1, xCol, SOUTH );
  else if( facing == EAST )
    mazeTraverse( maze, xRow, xCol+1, EAST );
  else if( facing == NORTH )
    mazeTraverse( maze, xRow-1, xCol, NORTH ); 
  else if( facing == WEST )
    mazeTraverse( maze, xRow, xCol-1, WEST );
}void printMaze(const char maze[][MAX], int xRow, int xCol)
{
  int i, j;
  
  CLEAR;
  
  for(i=0; i<MAX; i++) {
    for(j=0; j<MAX; j++) {
      if(i==xRow && j==xCol)
        printf("X ");
      else
        printf("%c ",maze[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
}

Ý tưởng ở dòng chú thích ấy.
Đây là cách giải với mọi mê cung. Nếu bạn bám vào tường bên phải và cứ men theo bức tường thì sẽ đi tới cửa ra. Thử tự vẽ ra giấy một vài mê cung sẽ thấy.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?