Backup dữ liệu user nhân bản của chrome

Em có nhân bản chrome trong máy tính, mỗi nhân bản chứa mỗi tài khoản và cookie trong đó, h e muốn backup toàn bộ nhân bản của chrome qua máy khác thì làm sao ạ!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?