Backend và FE dev

angularjs
css
reactjs
html
java

(Nguyen Ca) #1

Hi,
Công ty anh sắp qua(Công ty của Mỹ) đang tuyển các vị trí như dưới:
FE: Front-end/UI Engineer

BE: Junior/Experienced Java Software Engineer

Ai muốn join thì gửi cv nha: [email protected]


(Nguyen Ca) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?