Auth request với request body trong nginx

Đây là subrequest dùng để xác thực đăng nhập của e ạ

location = /auth {

    proxy_pass http://localhost:81/api/authen/checkLoggedIn;

    proxy_pass_request_body off;

    proxy_set_header Content-Length "";

    proxy_set_header X-Original-URI $request_uri;

    }

Có cách nào để trong auth_request của nginx có thể truyền thêm vào request body để check thì có được không ạ, vì theo em tìm hiểu thì auth_request chỉ có thể dùng get và ko thể thêm vào request body

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?