App mới: Lyriks - Quản Lý Nhạc (Lời, YouTube URLs, và Media Files)

Lyriks: app để quản lý lời nhạc cùng với YouTube Links và Media Files.

Sample data file (Setting --> Import):

https://drive.google.com/open?id=1gi8eW80Vdw9LecROPSphiYpN_4xIqWb-

30 days trial :slightly_smiling_face:

2 Likes

MiniLyrics: Free, cộng đồng support đông đảo, tương thích với nhiều media player khác nhau, hỗ trợ global hotkey cho playback và nhiều chức năng khác :))

I will never buy that Lyriks.

(Spectrum là Rainmeter)

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?