Apache poi tạo workbook bị lỗi khi file excel có comment

Mình đang sử dụng thư viện apache poi 3.11 và xmlBeans 3.0.0 để làm việc với file excel. khi tạo workbook bằng WorkbookFactory.create(new File(“filePath”)) thì bị lỗi khi file excel có comment.
Khi up ver apache poi lên 5.2.5 và xmlBeans lên 5.2.0 thì hoạt động bình thường. mình từ đưa apache poi về lại 3.11 thì lỗi “org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFFactory.createDocumentPart(XSSFactory.java:62)”. Vì source đang sử ver 3x rất ổn định nếu up ver lên 5x thì cảm thấy khá nguy hiểm.
Vậy có cách nào để fix lỗi không tạo workbook được khi file có comment mà không cần up ver lib không ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?