Angular4, Ionic3 đồng bộ giá trị các component con

ionic
angular4

(đâu Phải Vinh Hưởng) #1

Em đang có 1 vấn đề trong angular 4 như sau mong mọi người giúp đỡ : em có 1 component hiển thị bằng điều kiện *ngIf tại hai chỗ. Ví dụ:

<app-child *ngIf="condition"></app-child>
<app-child *ngIf="!condition"></app-child>

Em muốn hỏi là làm sao để đồng nhất trạng thái của hai cái component con kia (hai cái như là một) kiểu như khi một cái hiển thị và thực hiên thao tác gì đó làm thay đổi trang thái của nó thì khi cái thứ hai được hiển thị thì có trangj thái y như cái thứ nhất cũng như ngược lại


(Boo Poo) #2

thì bạn đồng nhất các tham số cần truyển giữa 2 component

<app-child *ngIf=“condition” [param1]="a" [param2]="b">
<app-child *ngIf="!condition" [param1]="a" [param2]="b">

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?