Angular render component trước khi data về

Chuyện là em có đang làm thử 1 web e-learning bằng angular . . .

Đến phần hiển thị các khóa học thì gặp trục trặc . . .

Mấy ngày trước data các khóa học để ở local thì nó hiển thị . . .

Em có thử cho get data khóa học từ firebase thì nó không hiển thị ngay . . .

Phải chuyển qua 1 component khác rồi quay trở lại nó mới hiển thị . . .

Theo em hiểu thì data get từ firebase về có độ trễ . . .

Do đó data chưa về tới nơi thì angular nó render ra và bị trống . . .

Hiện tại em không chắc mình có sai chỗ nào không . . .

Và chưa nghĩ ra cách giải quyết . . . :smiley:

Em có deploy lên firebase thử . . .

Mọi người coi qua rồi giúp em . . . :smiley:

https://kha-e-learning.firebaseapp.com/

Kịch bản hiện tại là vào web - không hiện data - chuyển qua contact - chuyển lại về home thì data lại hiển thị . . .

https://gitlab.com/nkha0103/e-Learning-Project/blob/master/src/app/providers/course.service.ts - Đây là services em dùng để get data khóa học từ firebase

https://gitlab.com/nkha0103/e-Learning-Project/blob/master/src/app/main-content/intro/intro.component.ts - Đây là component dùng services trên để lấy data đó

vậy thì đợi data trả về rồi mới binding data vào.
Dùng promise cũng được

2 Likes

Cám ơn anh cơ mà thực sự thì em chưa hiểu về promise lắm . . .

Trong trường hợp của em . . .

Em đứng từ component gọi tới hàm get data ở services . . .

Vậy dùng promise ở services hay tại component ta . . . :smiley:

promise ở service chứ :smiley:
dạng vậy nè

static receiveFeed(id) {
  const path = id
  console.log(id)
  return new Promise((resovle, reject) => {
   //httpGet(path,{})
   //.then((res) => {
   console.log(reject)
   const feeds = require(path)
   const feed = _.map(feeds.data, (item) => {
    return this.populateFeed(item)
   })
   resovle(feed)
   //})
   //.catch((err) => {
   // reject(err)
   //})
  })
 }

sau đó gọi như vầy:

Feed.receiveFeed(id).then((feedData) => {
    //populate data
   })
2 Likes

Cám ơn anh vì mất chút thời gian . . .

Cơ mà hơi khó để trình bày chút thì đoạn code component của em nó như này . . .

 ngOnInit() {

  // Get course //
  this._courseService.courses.subscribe(newcourse => {
   this.courses = newcourse;
   console.log(this.courses);
  });
  this._courseService.getCourses();

  // Get front end courses //
  this.frontends = this.filterCourse('front-end');
  console.log('front-end courses after filter');
  console.log(this.frontends);

  // Get back end courses //
  this.backends = this.filterCourse('back-end');
  console.log('back-end courses after filter');
  console.log(this.backends);

 }

Em debug thì hiểu là data lúc get ở chỗ “this._courseService.getCourses();” nó chưa kịp next . . .

Thì đã chạy tiếp hàm phía dưới . . .

Thì phải chăng mình nên promise ở đây không ta . . . :smiley:

nếu bên kia tra về promise thì nó nó phải như thế này

this._courseService.getCourses().then(rs){
// Get front end courses //
  this.frontends = this.filterCourse('front-end');
  console.log('front-end courses after filter');
  console.log(this.frontends);

  // Get back end courses //
  this.backends = this.filterCourse('back-end');
  console.log('back-end courses after filter');
  console.log(this.backends);
}
2 Likes

Ô cám ơn anh . . .

Nhìn có vẻ hiểu rồi . . . :smiley:

Để chiều làm về thử phát . . . :smiley:

Hoặc bạn có thể dùng async await function.

4 Likes

Cái này hình như là cải tiến của promise nè phải không ta . . .

Để em tham khảo thử . . . :smiley:

Tặng bạn đoạn code này

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular.min.js"></script>
<script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/3.6.0/firebase.js"></script>
<script src="https://cdn.firebase.com/libs/angularfire/2.0.1/angularfire.min.js"></script>
<script>
 var config = {
  apiKey: "",
  authDomain: "",
  databaseURL: "",
  storageBucket: "",
  messagingSenderId: ""
 };
 firebase.initializeApp(config);
</script>
<script>
  var app = angular.module('myApp', ["firebase"]);
  app.controller('myCtrl', function($scope,$firebaseArray) {
		$scope.msg1="hello world";
		var ref = firebase.database().ref().child("msg");
		$scope.msg=$firebaseArray(ref);
  });
</script>
<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
  $scope.msg :{{msg1}}<br>
  <div ng-repeat="x in msg">
  	$id : {{x.$id}}<br>
  	nd : {{x.nd}}<br>
  	date : {{x.date}}<br><br>
  </div>
</div>

Cái này trong tàng kinh các của mình, bảo đảm chạy, chịu khó áp dụng vào trường hợp bạn.

Hay bạn vào trang
vibigaba.esy.es
có đoạn code tương tự thế

1 Like

Cám ơn bác . . .

Em mới chỉ get data thử thôi chứ chưa tới đây nữa hehe . . . :smiley:

khuyên bạn 1 câu, lên youtube học mấy khóa angular mấy trung tâm post lên, mày mò xào nấu sẽ hiểu đc khoảng 20 30% về nó, sau đó vô angular.io để học cho đàng hoàng, có tutorial và tài liệu giải thích khá rõ ràng. Chứ học kiểu này bug quài dễ nản ^^

1 Like

Em cũng là học qua rồi bắt tay vào làm thử gặp bug thì đi hỏi mà bác . . .

Chưa coi qua sao biết route riếc gì dc bác . . . ^^

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?