Angular: Cần tìm cách để cho value của từng phần tử của mảng vào input

Như tiêu đề trên. Em có một mảng dữ liệu như dưới đây và muốn cho từng key và value tương ứng trong mảng vào từng input ở bên trái:


Mọi người giúp em với ạ.
Nếu câu hỏi có quá cơ bản thì mong mọi người bỏ qua, tại em lần đầu làm việc với Angular nên chưa biết gì nhiều. Em cảm ơn ạ!

Nó liên quan đến two way binding, bạn search google theo từ khoá “Angular input data binding”.

1 Like

“Angular teamplate driven form/reactive form” bạn google là ra
Mỗi 1 input sẽ có form control name tương ứng với 1 key, từ đó mà bind value vào

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?