Angular 6 checkbox thế nào

Mình có đoạn code sau :slight_smile:


import { Component, OnInit, Input } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'product',
 template:
 `
  <div class="box2">
   <div>this is {{ten}} component</div>
   <div>{{hs | json}}</div>
   ten :hs.ten<br>
   phai_nam :<input type="checkbox" [(ngModel)]="hs.phai_nam" /><br>
   co_vo :<input type="checkbox" [(ngModel)]="hs.co_vo" /><br>
  </div>
 `,
 styles: [
  '.box{border:1px solid blue}',
  '.box2{border:1px solid green;padding:5px;margin:5px;}'
 ]
})
export class ProductComponent implements OnInit {
 @Input() id: number;
 ten = "product";
 hs={
  ten:"thuc",
  phai_nam:true,
  co_vo:1,
 }
 constructor() { }
 ngOnInit() {
 }
}


Cái field phai_nam thì ok nhận 2 giá trị true, false
Còn cái field co_vo mình muốn cặp giá trị 1,0 thì làm sao?
mong ace giúp đỡ!!!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?