Ẩn kí tự đặc biệt sau code java trên Netbeans

Mọi người cho e hỏi sao file source JAVA của e bị kí tự đặc biệt sau code vậy và cách gì khắc phục k ạ.Để thế này rối mắt quá.

Go to View and uncheck Show Non-Printable characters.

Cảm ơn bạn mình làm được r.tiện cho mình hỏi Show Non-Printable characters. có ý nghĩa gì vậy

Hiển thị những kí tự không thể in ra được :grin:

Những kí tự như ABC abc 123 #$%^& là những kí tự “Printable” (in được), còn những kí tự dạng như kí tự xuống dòng (đó là lí do nó xuất hiện trong code của bạn ở cuối mỗi dòng) được gọi là non-printable :v

More: https://www.juniper.net/documentation/en_US/idp5.1/topics/reference/general/intrusion-detection-prevention-custom-attack-object-extended-ascii.html

1 Like

Ok Cảm ơn mọi người :)))

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?