Ẩn hết BottomSheet xuống - react native

Làm sao để có thể làm BottomSheet ẩn khi nhấn và xổ ra khi nhấn lần nữa vậy mọi người. Tôi làm nhấn nó lui xuống nhưng vẫn bị hiện một chút ở trên là sao vậy ạ ?

image

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?