A JNI error has occurred, please check your installation and try again

cho em hỏi lỗi này fix thế nào ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?